REGLEMENT “HERCULES” – WEDSTRIJD – INSTAGRAM – FEBRUARI 2021

Laatst bijgewerkt: 20 januari 2021

 

 

GRATIS SPEL ZONDER AANKOOPVERPLICHTING.

GEEN ENKELE AANKOOP VERHOOGT UW KANS OM DE PRIJSTE WINNEN.

 

 

Artikel 1. ORGANISATIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET SPEL

 

Guillemot Corporation, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 11.617.359,60 euro, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 11.617.359,60 euro, met maatschappelijke zetel te Place du Granier, BP 97143, 35571 Chantepie cedex, Frankrijk (hierna de ‘Organiserende instantie’ genoemd), organiseert van 14 tem 18 februari 2021’ op zijn Instagram-pagina een wedstrijd zonder aankoopverplichting (hierna het ‘Spel’ genoemd), volgens de algemene voorwaarden die in deze regels zijn uiteengezet.

 

Dit Spel is alleen toegankelijk op de pagina van het volgende sociale netwerk (hierna het ‘Sociale netwerk’ genoemd):

 

Kennisgevingen met betrekking tot het Spel kan worden gedeeld op de websites van de Organiserende instantie.

 

Dit Spel is niet gerelateerd aan of wordt beheerd of gesponsord door Instagram of Twitter. De informatie die deelnemers verstrekken, wordt verstrekt aan de Organiserende instantie en niet aan Instagram.

 

 

Artikel 2. TOEGANG TOT HET SPEL

 

Dit Spel, dat GRATIS en ZONDER AANKOOPVERPLICHTING ter beschikking wordt gesteld, staat open voor elke meerderjarige natuurlijke persoon die woonachtig is in Oostenrijk, Europees Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland of het Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van leden van personeel van de Organiserende instantie en zijn dochterondernemingen, evenals hun families, inclusief samenwonenden, en in het algemeen van bedrijven die direct of indirect deelnemen aan de uitvoering van deze Spellen.

 

Deelname aan het Spel is uitsluitend online, ofwel op het Sociale netwerk .

 

Om te kunnen deelnemen aan het Spel is toegang tot internet, een geldig e-mailadres en een Instagram- -account vereist. Zoals hierboven wordt vermeld, wordt het Spel niet beheerd door Instagram. Deelnemers erkennen daarom en gaan ermee akkoord dat ze Instagram om welke reden dan ook in verband met het Spel niet aansprakelijk stellen.

 

Om aan het Spel te kunnen deelnemen, gaat de deelnemer ermee akkoord om de Regels volledig te kennen en te accepteren.

 

Er wordt slechts één inzending per persoon geaccepteerd en er kan slechts één prijs per huishouden worden gewonnen, waarbij een huishouden wordt gedefinieerd als alle personen die onder hetzelfde dak wonen (hetzelfde postadres).

 

De Organiserende instantie behoudt zich het recht voor om verificaties uit te voeren, vooral van identiteits- en contactgegevens, voordat deelname wordt geaccepteerd of een Prijs wordt toegekend. Elke persoon die niet aan de voorwaarden van deze regels voldoet of die weigert hiervan het bewijs te leveren, wordt uitgesloten van het Spel en zal in geval van winst de Prijs niet in ontvangst kunnen nemen, zoals gedefinieerd in artikel 5 van deze regels (hierna de ‘Prijs’ genoemd).

 

Artikel 3. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN HET SPEL EN AANDUIDING VAN DE WINNAAR

 

Om deel te nemen aan het Spel, moeten deelnemers naar het Sociale netwerk gaan en de instructies volgen in de post op Sociale media over het Spel.

 

Dit bericht vermeldt onder andere de start- en einddatum van het Spel, de te winnen prijs, de datum waarop de winnaar) bekend wordt gemaakt en een link naar deze Regels.

 

Bij deze gelegenheid wordt elke deelnemer gevraagd om het huidige reglement te lezen en de voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren.

 

De winnaar van het Spel wordt aangeduid door een willekeurige trekking door de Organiserende instantie op 19 februari 2021.

 

Artikel 4. KENNISGEVING VAN DE WINNAAR

 

De Organiserende instantie stelt de winnaar op de hoogte van zijn prijs binnen vijftien (15) werkdagen na de datum van de trekking voor het Spel via een privébericht op het Sociale netwerk.

 

Tegelijkertijd kan de Organiserende instantie, hetzij op het moment van het resultaat van het Spel en/of op een later tijdstip en onder voorbehoud van de toestemming van de winnaar, de initialen van zijn achternaam, voornaam (voornamen) en/of pseudoniem(en) publiceren op het sociale netwerk.

 

Binnen twintig (20) kalenderdagen volgend op het privébericht van de Organiserende instantie waarin de prijs wordt aangekondigd, moet de winnaar de Prijs accepteren en zijn of haar e-mailadres sturen naar het adres [email protected] of door te antwoorden op het privébericht van de Organiserende instantie voor het verzenden van de Prijs. De Organiserende instantie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige storing van het apparaat voor het verzenden van e-mails en/of privéberichten. Als de winnaar de Prijs niet uitdrukkelijk accepteert en zijn of haar volledige e-mailadres niet binnen de bovengenoemde termijn verstuurt, wordt de Prijs als verbeurd beschouwd. In dit geval verliest de winnaar het volledige voordeel van de bovenvermelde Prijs en kan hij of zij geen aanspraak maken op enige vergoeding. De Prijs kan niet opnieuw worden ingezet en de Organiserende instantie kan er vrijelijk over beschikken.

 

Artikel 5. TOE TE KENNEN PRIJS

 

In het Spel is één (1) Prijs te winnen, die er als volgt uitziet:Hoeveelheid Benaming Waarde en gebruiksvoorwaarden
1 Kortingsbon 100 euro korting, op een selectie van producten, te gebruiken op één (1) bestelling geplaatst op de site shop.hercules.com, van 19 februari 2021 tot en met 19 mei 2021*, met de unieke code die op deze bon vermeld staat.

*Aanbod onderworpen aan voorwaarden.

Zie onderstaande voorwaarden.

 

* Aanbod voorbehouden aan de winnaar van het spel, onder voorbehoud van de winnaar van het spel, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden en naleving van het spelreglement.

* Aanbod voorbehouden aan één persoon per huishouden.

* (1) Aanbod voorbehouden aan de houder van de bon, geldig van 19 februari 2021 tot en met 19 mei 2021 (UTC+1): beperkt tot één (1) bestelling, geplaatst van 19 februari 2021 tot en met 19 mei 2021, door de houder van de bon, op de site shop.hercules.com, zolang de voorraad strekt.

* Aanbod ongeldig indien het herroepingsrecht wordt uitgeoefend.

* Uitgesloten van dit aanbod : producten in de categorieën “Nieuwe producten” en producten in de categorieën “Speciale aanbiedingen”, d.w.z. ” Stopgezette producten”, “Tweedehands producten” en “Producten met een beschadigde verpakking”.

* Aanbod voorbehouden voor de volgende gebieden : Duitsland, Oostenrijk, Europees Frankrijk, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

* De aanbieding geldt alleen bij vermelding van de unieke code op deze bon vóór validatie van de bestelling. De vermelding van de code is essentieel om van het aanbod te kunnen profiteren.

* Het aanbod geldt alleen voor de prijs van de producten, belastingen en verzendkosten zijn uitgesloten van het aanbod.

* Deze unieke code kan slechts eenmaal worden gebruikt (1). Aanbieding niet cumuleerbaar met andere aanbieding(en).

* Elk frauduleus of verboden gebruik zal resulteren in de ongeldigheid van het aanbod. Guillemot Corporation S.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, vernietiging of diefstal van de bon.

 

Indien de winnaar zijn Prijs wenst te claimen op de Britse versie van shop.hercules.com, zal de waarde van de prijs £100 bedragen.

 

 

 

 

Artikel 6. DE PRIJS TOEKENNEN

 

De winnaar ontvangt zijnPrijs enkel per e-mail op het adres aangegeven door de winnaar binnen één (1) maand na de verzending van zijn acceptatie van de Prijs zoals wordt gedefinieerd in artikel 4 van deze regels. De Prijs wordt door of namens de Organiserende instantie naar de winnaar verzonden Er worden geen prijzen per post gestuurd.

 

In het geval dat de winnaar, om welke reden dan ook, de  gewonnen Prijs niet wil of kan gebruiken, overeenkomstig de voorwaarden beschreven in deze regels, verliest hij of zij het volledige gebruik van die Prijs en kan hij of zij geen aanspraak maken op enige vergoeding. De Prijs kan niet opnieuw worden ingezet en de Organiserende instantie kan er vrijelijk over beschikken.

 

De Prijs mag geen aanleiding geven tot enig geschil van de kant van de winnaar, noch tot de overdracht van het equivalent in contanten (geheel of gedeeltelijk), noch tot inwisseling of vervanging voor een andere vergoeding van welke waarde dan ook of voor welke reden dan ook.

 

In geval van overmacht of als de omstandigheden dit vereisen, behoudt de Organiserende instantie zich het recht voor om de prijs te vervangen door een vergoeding van gelijke of hogere waarde.

 

Onverminderd juridische stappen en het recht om de inschrijving van de deelnemer te beëindigen, is de Organiserende instantie niet verplicht om een prijs uit te reiken aan of te verzenden naar de winnende deelnemer indien deze zijn of haar gegevens niet juist heeft ingevuld, als hij of zij er op enigerlei wijze er duidelijk in geslaagd is het resultaat van het Spel te verstoren of deze regels niet heeft nageleefd.

 

 

Artikel 7. VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMERS

 

Door deel te nemen aan het Spel moeten de deelnemers de toepasselijke wetgeving en deze Regels naleven.

 

De deelnemers worden ervan op de hoogte gesteld dat de gegevens die ze verstrekken nodig zijn voor de overweging van hun deelname aan het Spel en de selectie van de winnaar. De deelnemers verbinden zich er dan ook toe om de Organiserende instantie nauwkeurige en volledige gegevens te verstrekken. Elke valse of onjuiste en/of onvolledige verklaring zorgt ervoor dat deelname aan het Spel automatisch ongeldig wordt gemaakt. De Organiserende instantie behoudt zich het recht voor om verificaties uit te voeren, vooral van identiteits- en contactgegevens, voordat deelname wordt geaccepteerd of de Prijs wordt toegekend.

 

De deelnemers moeten er rekening mee houden dat slechts één deelname per persoon is toegestaan bij elk Spel. Elke poging of actie om deze regel te omzeilen leidt tot de diskwalificatie van de inzending. In het bijzonder kan deelname aan het Spel met meerdere e-mailadressen, meerdere social media-accounts en/of meerdere IP-adressen (al dan niet tijdelijk) niet worden gevalideerd.

 

Het is ten strengste verboden op welke manier dan ook de kenmerken van het Spel te wijzigen of proberen te wijzigen, vooral om de resultaten of een element dat het resultaat van het Spel en zijn winnaar zou kunnen bepalen, te wijzigen. De Organiserende instantie behoudt zich het recht voor om personen uit het Spel uit te sluiten en deze te vervolgen als ze bedrog hebben gepleegd of het goede verloop van het Spel hebben verstoord. De Organiserende instantie kan beslissen om het Spel te annuleren in geval van fraude met betrekking tot het Spel, in welke vorm dan ook.

 

Beledigingen, agressieve, sarcastische, denigrerende of provocerende uitdrukkingen, uitdrukkingen die aanzetten tot geweld, racisme, elke vorm van segregatie of die obsceen zijn, met name in de reacties op berichten op het sociale netwerk die worden gebruikt voor het Spel, zijn ten strengste verboden.

 

De deelnemers gaan ermee akkoord om geen persoonsgegevens door te geven aan de Organiserende instantie in hun reacties na de publicatie op het sociale netwerk dat voor het Spel wordt gebruikt.

 

Bovendien verbinden de deelnemers zich er in het kader van hun deelname aan het Spel toe om geen gevoelige gegevens te verzenden (zoals gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over gezondheid of seksleven, strafblad, veroordelingen, veiligheidsmaatregelen voor een persoon), of illegale inhoud (zoals inhoud die lasterlijk, pornografisch, vernederend is of aanzet tot haat of meer bepaald deze die de rechten van derden schendt of in strijd is met de regels van het sociaal netwerk enz.), in het bijzonder in hun reacties op berichten op het sociale netwerk dat voor het Spel wordt gebruikt, of in hun communicatie met de Organiserende instantie.

 

De Organiserende instantie behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een persoon te ontslaan, te diskwalificeren of ongeschikt te verklaren als deze persoon niet voldoet aan de voorwaarden van deze regels, deze niet respecteert of weigert zijn verantwoordelijk erover op te nemen. Als de deelnemer het Spel wint, kan hij deze Prijs niet gebruiken. Een uitsluiting, diskwalificatie of ongeldigverklaring van een deelname aan het Spel leidt tot het permanent onvermogen om aan dat Spel deel te nemen, zonder de mogelijkheid om op een later tijdstip opnieuw te spelen. De Organiserende instantie kan naar eigen goeddunken elke deelnemer aan het Spel uitsluiten of diskwalificeren of zijn of haar deelname ongeldig maken op basis van de informatie waarover de Organiserende instantie beschikt. In het geval van een claim moet de betreffende deelnemer bewijzen dat hij of zij zich heeft gedragen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en deze regels. De Organiserende instantie kan in dit geval niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 8. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ORGANISERENDE INSTANTIE

 

DOOR DEEL TE NEMEN AAN HET SPEL, GAAN DE DEELNEMERS ERMEE AKKOORD OM DE ORGANISERENDE INSTANTIE, DE MOEDERMAATSCHAPPIJ, GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN DOCHTERONDERNEMINGEN, ADVERTENTIE- EN COMMUNICATIELEVERANCIERS EN ELKE ANDERE ENTITEIT DIE BETROKKEN IS BIJ DE ONTWIKKELING EN/OF IMPLEMENTATIE VAN HET SPEL TE VRIJWAREN, TE ONTSLAAN EN SCHADELOOS TE STELLEN VAN ENIGE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID, CLAIMS, VERLIEZEN EN/OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HUN DEELNAME AAN HET SPEL EN DE ACCEPTATIE, ONTVANGST, BEZIT EN/OF GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DE GEWONNEN PRIJS.

 

INDIEN NODIG IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISERENDE INSTANTIE BEPERKT TOT HET MAXIMALE TOTAALBEDRAG VAN DE TE WINNEN PRIJS.

 

DE ORGANISERENDE INSTANTIE KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD ALS, OM REDENEN BUITEN HAAR WIL OF INDIEN DE OMSTANDIGHEDEN DIT VEREISEN, DE TIJDSDUUR VAN HET SPEL MOET WORDEN VERKORT OF VERLENGD OF DEZE MOET WORDEN UITGESTELD, GEWIJZIGD OF GEANNULEERD. DE ORGANISERENDE INSTANTIE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM NAAR EIGEN GOEDDUNKEN HET SPEL TE WIJZIGEN OF TE BEËINDIGEN IN GEVAL VAN EEN FEIT OF HANDELING DIE, OM WELKE REDEN DAN OOK, VAN DEZE AARD IS DAT DE INTEGRITEIT, HET BEHEER, HET JUISTE GEDRAG, DE EERLIJKHEID OF DE ONPARTIJDIGHEID VAN HET SPEL IN DE OGEN VAN DE ORGANISERENDE INSTANTIE IN GEVAAR KAN WORDEN GEBRACHT.

 

DE ORGANISERENDE INSTANTIE ACCEPTEERT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR LATE, GESTOLEN, VERLOREN, ONLEESBARE, VERVALSTE, VERKEERD GEADRESSEERDE, GEWIJZIGDE OF ONVOLLEDIGE INZENDINGEN. DEZE WORDEN ONGELDIG VERKLAARD.

 

DE ORGANISERENDE INSTANTIE KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR EEN FEIT WAARVOOR ZE NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD, DAT BUITEN HAAR WIL LIGT OF DAT DE KENMERKEN VAN OVERMACHT VERTOONT, IN HET BIJZONDER IN GEVAL VAN STORING OF ONDERBREKING VAN COMMUNICATIE- OF TELEFOONLIJNEN, STORING OF ONDERBREKING VAN HET INTERNETNETWERK, VERTRAGING IN DE VERZENDING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF INFORMATIE DIE IN VERBAND MET HET SPEL WORDEN VERZONDEN, TECHNISCHE STORINGEN, HARDWARE- OF SOFTWAREFOUTEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HET VOORKOMEN OF BEPERKEN VAN DE MOGELIJKHEID OM DEEL TE NEMEN AAN HET SPEL OF HET BESCHADIGEN VAN HET SYSTEEM VAN EEN DEELNEMER, EVENALS DE GEVOLGEN VAN TECHNISCHE STORINGEN, ONJUISTE VERZENDING, VERTRAAGDE VERZENDING, ONJUISTE VERSTURING, VERLIES OF NIET-ONTVANGST VAN VAN PRIVÉBERICHTEN OP HET SOCIALE NETWERK EN/OF E-MAILS TUSSEN HET ORGANISERENDE BEDRIJF EN DE WINNAAR (ONVOLLEDIGE LIJST).

DE ORGANISERENDE INSTANTIE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID MET BETREKKING TOT EEN MOGELIJKE ONTEVREDENHEID VAN DE WINNAAR OVER DE PRIJS, BINNEN DE GRENZEN DIE ZIJN TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

 

ALLE DEELNEMER HEBBEN DE VERANTWOORDELIJKHEID OM ALLE GEPASTE MAATREGELEN TE NEMEN OM ZIJN OF HAAR EIGEN GEGEVENS EN/OF SOFTWARE DIE IS OPGESLAGEN OP ZIJN OF HAAR COMPUTERAPPARATUUR TE BESCHERMEN TEGEN AANVALLEN. ALLE PERSONEN DIE AAN HET SPEL DEELNEMEN DOEN DIT OP HUN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID.

 

Artikel 9. WET INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

 

De persoonsgegevens die in het kader van het spel worden verzameld, worden door computers verwerkt.

 

De Organiserende instantie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verstrekt bij het registreren voor het Spel en bij het aanduiden van de winnaar.

 

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (die bekend staat als ‘AVG’) en met de ‘wet inzake gegevensbescherming’ van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, hebt u recht op toegang, verzet, rectificatie, verwijdering, overdraagbaarheid en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, evenals het recht om richtlijnen vast te stellen met betrekking tot de bestemming van dergelijke gegevens na uw overlijden, die u kunt uitoefenen door contact op te nemen met de Organiserende instantie via het e-mailadres [email protected]. Als u tot slot niet tevreden bent over de communicaties met ons, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07, Frankrijk.

 

De persoonsgegevens die worden verstrekt bij deelname aan HET Spel en bij het aanduiden van de winnaar, worden verzameld voor het beheer van het Spel. De bedoeling ervan is om alle deelnemers te identificeren die de prijs willen winnen. De Organiserende instantie moet de winnaar kunnen selecteren en de prijs kunnen overhandigen of verzenden. Bij hun afwezigheid wordt hun deelname niet in aanmerking genomen. Deze persoonsgegevens worden ten slotte gebruikt om de naleving van de deelnamevoorwaarden te waarborgen en om klachten in het kader van het Spel te behandelen, en om de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens te beheren.

 

Deze persoonsgegevens worden voorbehouden voor gebruik door de Organiserende instantie en mogen enkel aan de Organiserende instantie worden meegedeeld aan zijn e HOOTSUITE Inc. service provider. Bovendien kan de Organiserende instantie, onder voorbehoud van de instemming van de winnaar, de initialen van zijn achternaam, voornaam (voornamen) en/of pseudoniem (en) publiceren op het sociale netwerk.

 

HOOTSUITE Inc. is gelegen buiten de Europese Unie, in Canada, een land dat door de Europese Commissie erkend is als een land dat een gedeeltelijk passend beschermingsniveau biedt in de zin van artikel 45 van de GDGR (besluit van gedeeltelijke geschiktheid uitgevaardigd door de Europese Commissie op 20 december 2001).

 

HOOTSUITE Inc. zal kunnen beschikken over de gegevens die de deelnemers tijdens hun inschrijving voor het Spel zullen meedelen, namelijk – volgens de informatie die door elke deelnemer wordt doorgegeven – naam (namen), voornaam (voornamen) en/of pseudoniem, land van verblijf, e-mailadres, en alle andere informatie die door elke deelnemer wordt doorgegeven in het kader van zijn deelname aan het Spel.

 

Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die worden gehost door HOOTSUITE Inc.

 

HOOTSUITE Inc. beschikt over computerhulpmiddelen die bedoeld zijn om de persoonsgegevens die tijdens de deelname aan het Spel worden verzameld, te beheren, op te slaan en te beschermen.

 

De Organiserende instantie verbindt zich ertoe deze gegevens niet bekend te maken of door te verkopen aan derden die geen dochterondernemingen of dienstverleners zijn die deze gegevens nodig hebben voor de doeleinden die worden vermeld in artikel 9, behalve wanneer dit nodig is om de veiligheid, eigendomsrechten of andere rechten van de Organiserende instantie of derden te beschermen of wanneer dit wettelijk vereist is.

 

 

De persoonsgegevens die worden verzameld bij de registratie voor het Spel, worden zes (6) maanden na het einde van het Spel vernietigd als de deelnemer alleen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor het beheer van het Spel. Niettegenstaande het voorgaande worden de persoonsgegevens die door de winnaar is verstrekt, gedurende drie (3) jaar opgeslagen vanaf het laatste contact dat door de winnaar is gemaakt.

 

Artikel 10. CLAIMS – TERUGBETALINGEN

 

10.1. – CLAIMS:

Een geschil of claim met betrekking tot het Spel kan niet langer dan een maand na het einde van het Spel in behandeling worden genomen, hetgeen blijkt uit de datum in de poststempel. Elk geschil of elke claim moet per post worden verzonden naar het adres van de Organiserende instantie:

GUILLEMOT CORPORATION S.A.

BP 2

56204 LA GACILLY

FRANKRIJK

 

Deze brief moet de exacte datum van de deelname aan het Spel, de volledige contactgegevens van de deelnemer en de exacte reden voor het geschil vermelden. Geen enkele andere methode voor het indienen van een geschil of claim wordt in aanmerking genomen.

 

De Organiserende instantie heeft als enige de bevoegdheid om een beslissing te nemen met betrekking tot alle kwesties over de toepassing of interpretatie van deze Regels of in het geval van enige tekortkoming daarin tijdens de duur van het Spel.

 

Portokosten in verband met het verzenden van het geschil of de claim kunnen worden terugbetaald op basis van het laagste geldende portotarief (20 g) aan elke deelnemer die daartoe gerechtigd is volgens de toepasselijke wetgeving in zijn of haar land van verblijf en die een schriftelijk verzoek, samen met een bankafschrift, naar de organiserende instantie verstuurt.

 

10.2. – TERUGBETALINGEN

 

De kosten voor DE internetverbinding voor deelname aan het Spel kunnen worden terugbetaald aan elke deelnemer die hier recht op heeft volgens de toepasselijke wetgeving in zijn of haar land van verblijf en die een schriftelijk verzoek indient bij de organiserende instantie tegen een vast tarief van 0,30 euro inclusief btw. Er kan slechts één enkele terugbetaling van verbindingskosten worden gedaan per huishouden. Dit wordt gedefinieerd als alle personen die onder hetzelfde dak wonen (hetzelfde postadres) tijdens de duur van het Spel.

 

Door de huidige toestand van het serviceaanbod en technologie, zoals sommige internetproviders die een gratis verbinding of verbinding tegen een vast tarief aan internetgebruikers bieden, is er echter uitdrukkelijk overeengekomen dat elke toegang tot het sociaal netwerk die gratis of forfaitair is (zoals kabelinternet, ADSL of een toegewezen verbinding), niet in aanmerking komen terugbetaling, voor zover het abonnement op de diensten van de internetprovider in dit geval door de internetgebruiker wordt gecontracteerd voor zijn of haar algemeen gebruik van internet en het feit dat het maken van een verbinding door de deelnemer met het sociaal netwerk en deelname aan het Spel geen kosten met zich meebrengen.

 

Om een terugbetaling te krijgen, moet de deelnemer het verzoek naar het volgende postadres versturen:

GUILLEMOT CORPORATION S.A.

WEDSTRIJD « HERCULES – INSTAGRAM FEBRUARI 2021 »BP 2

56204 LA GACILLY

Frankrijk

(hierna de ‘Documenten’ of het ‘Document’ genoemd).

 

Onvolledige of onjuiste terugbetalingsverzoeken worden niet behandeld. Er worden geen claims geaccepteerd. Het verzoek moet worden gedaan binnen maximaal één maand na de inschrijving voor het Spel.

 

Portokosten met betrekking tot het verzenden van het terugbetalingsverzoek worden op schriftelijk verzoek terugbetaald op basis van het huidige laagste portotarief.

 

De kosten voor het fotokopieën voor de goedkeuring van het verzoek om terugbetaling worden vergoed tot een maximumbedrag van 0,20 euro inclusief btw per Document dat wordt vermeld in dit artikel 10.

 

Terugbetalingsverzoeken met betrekking tot de internetverbinding worden binnen vier (4) weken na ontvangst van het schriftelijke verzoek ingewilligd.

 

Artikel 11. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN REGLEMENTEN

 

Deze Regels zijn onderworpen aan de toepasselijke wetgeving in het land van verblijf van de deelnemer, op voorwaarde dat de deelnemer verblijft is in een van de landen waarnaar wordt verwezen in artikel 2 van deze Regels.

 

Om aan het Spel deel te nemen, moet deze regels volledig worden geaccepteerd. De Organiserende instantie heeft de uiteindelijke beslissing over elke kwestie die betrekking heeft op de toepassing van deze Regels of elke kwestie die optreedt en die niet in deze Regels wordt behandeld.

 

*

*    *

 

Deze Regels zijn beschikbaar op het volgende adres: https://www.hercules.com/nl/reglement-hercules-wedstrijd-instagram-februari-2021/, en kan naar iedereen worden verstuurd door een verzoek per e-mail naar het volgende adres te sturen: [email protected], zowel vóór als tijdens het Spel.