Gebruiksvoorwaarden

GELIEVE DEZE BEPALINGEN AANDACHTIG TE LEZEN VOOR U DEZE WEBSITE GEBRUIKT
Uw gebruik van deze website (de “Website”) is onderworpen aan volgende Bepalingen en Voorwaarden (“BEV”). Gelieve ze aandachtig te lezen voor u verdergaat.
Door deze Website te openen of te gebruiken gaat de gebruiker (“Gebruiker” of “U”) akkoord met volgende BEV. Als u niet akkoord gaat met deze BEV, gelieve dan de website te sluiten.
Uw gebruik van de Website is onderworpen aan de meest recente versie van de BEV. Guillemot behoudt zich het recht voor om de BEV te allen tijde te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te brengen. De meest recente versie van de BEV kan worden bekeken door te klikken op de hyperlink “Bepalingen en Voorwaarden” onderaan onze Homepage. Bovendien bent u, wanneer u gebruik maakt van bijzondere diensten of materiaal op deze Website, onderworpen aan de geplaatste richtlijnen of regels die van toepassing zijn op die diensten of dat materiaal, die bepalingen voor het gebruik zouden kunnen bevatten bovenop die in de BEV. Al deze richtlijnen worden in de BEV opgenomen met verwijzingen.
Commerciƫle reproductie, verspreiding of overdracht van welke delen dan ook van deze Website of op welke manier dan ook hierin vermelde informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Guillemot Corporation S.A. is verboden.

1.EIGENDOM
De Website is eigendom van Guillemot Corporation S.A. (hierna “Guillemot”).

2.INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN; BEPERKTE LICENTIE
Guillemot biedt u toegang tot uiteenlopende bronnen, hierbij inbegrepen documenten, grafieken, informatie, afbeeldingen, fotoā€™s, productinformatie, software, teksten (samengevat “Materialen”) en diensten. Alle intellectuele eigendomsrechten, handelsmerken, merknamen, logoā€™s, auteursrechten en enige andere wettelijk beschermde informatie op deze Website zijn eigendom van Guillemot of zijn respectieve licentiegevers.
U krijgt een beperkte licentie om de Materialen op deze Website te downloaden op Ć©Ć©n enkele personal computer, en om een hard copy af te printen van de Materialen op deze Website, uitsluitend voor privaat, niet-commercieel, gebruik, op voorwaarde dat alle vermeldingen over auteursrechten, merknamen en andere eigendommen intact blijven. Het toekennen van deze beperkte licentie hangt af van uw akkoord met en uw naleving van al deze BEV. Ieder ander gebruik van enig materiaal op deze Website, met inbegrip van maar zich niet beperkend tot reproductie, wijziging, verspreiding, of heruitgave, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Guillemot, is ten strengste verboden en in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Guillemot (en/of zijn licentiegevers). Het gebruik van welke materialen dan ook op enige andere website of de publicatie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Guillemot Corporation S.A. is ten strengste verboden en in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Guillemot (en/of zijn respectieve licentiegevers).
Behalve de uitdrukkelijk hierin toegekende rechten, kent Guillemot geen uitdrukkelijke of impliciete rechten aan u toe op enig patent, auteursrecht, handelsmerk of handelsgeheim op de Materialen of diensten.
Bovendien gebruikt u (behalve in de door de toepasselijke wet toegestane mate) geen software en gegevens die bij de software horen (samengevat de “Software”) of andere materialen (van welke aard dan ook) van op deze Website of die van op deze Website kunnen worden gedownload, om producten van welke aard dan ook te ontwikkelen, ontwerpen, produceren, vervaardigen, verkopen en/of verdelen en u staat geen enkele derde partij toe om bovenstaande acties te ondernemen.
Informatie, software, producten of diensten van deze Website mag u niet wijzigen, kopiƫren, verspreiden, doorgeven, tentoonstellen, uitvoeren, namaken, publiceren, in licentie geven, er werken van afleiden, overdragen of verkopen.

3.SPECIFIEKE VERMELDING VOOR SOFTWARE
Bij het downloaden van Software van op deze Website, is het downloaden van die Software, met inbegrip van maar zich niet beperkend tot afbeeldingen of bestanden die in deze Software zijn vervat of die erdoor worden gegenereerd, onderworpen aan de voornoemde beperkte licentie. Guillemot en/of zijn respectieve licentiegevers (als dat het geval zou zijn) behouden alle rechten, titels, belangen en intellectuele eigendomsrechten in of op de Software. U mag de Software noch verspreiden, verkopen of doorgeven, noch wijzigen, veranderen of aanpassen, hierbij inbegrepen maar zich niet beperkend tot het vertalen, decompileren, nabouwen, demonteren of er afgeleide werken van creƫren, behalve in de door de toepasselijke wet toegestane mate.

4.DISCLAIMER
deze web site en de inhoud ervan worden “als dusdanig” geleverd en zonder enige verklaring, bepaling, voorwaarde of garantie van welke aard dan ook, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend (en hetzij opgelegd door de wet, gewoonte of anders) voor deze website en/of de inhoud ervan. Zowel Guillemot als de hierbij aangesloten ondernemingen wijzen iedere verklaring, bepaling en garantie af, met inbegrip van maar zich niet beperkend tot wat betreft toereikende kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-overtreding van intellectuele eigendomsrechten in die maximale door de toepasselijke wet toegestane mate.
Bovendien sluiten Guillemot en de hierbij aangesloten ondernemingen iedere verklaring of garantie af dat de informatie en/of de via deze website toegankelijke mogelijkheden accuraat, volledig of actueel zijn, of dat deze website geen fouten vertoont, hierbij inbegrepen maar zich niet beperkend tot virussen of andere schadelijke elementen. Alle kosten en risicoā€™s die voortvloeien uit het gebruik van deze website zijn voor rekening van de gebruiker.

5.AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
in de door de toepasselijke wet maximale toegestane mate zijn noch Guillemot, noch aangesloten ondernemingen, noch welke respectieve bestuursleden, werknemers, partners of andere vertegenwoordigers aansprakelijk voor enig verlies of enige schade, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van, of het onvermogen tot het gebruik van de materialen in en/of mogelijkheden of diensten aangeboden via deze website, hierbij inbegrepen maar zich niet beperkend tot onrechtstreeks of eruit resulterend verlies of beschadiging, verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, verlies van of schade aan eigendommen en vorderingen van derden, zelfs indien Guillemot of welke van de hierbij aangesloten ondernemingen dan ook op de hoogte werden gebracht van de mogelijkheid van dergelijk verlies of dergelijke schade en/of dat dergelijk verlies of dergelijke schade redelijkerwijze voorzienbaar waren.
In geen enkel geval zal de totale aansprakelijkheid van Guillemot ten opzichte van u voor alle schade, verlies en vorderingen (hetzij in overeenkomst, onrechtmatige daad (hierbij inbegrepen maar zich niet beperkend tot nalatigheid) of andere) het eventueel door u betaalde bedrag voor toegang tot deze website overschrijden.
In geen enkel geval zal de totale aansprakelijkheid van een van bij Guillemot aangesloten ondernemingen ten opzichte van u voor alle schade, verlies en vorderingen (hetzij in overeenkomst, onrechtmatige daad (hierbij inbegrepen maar zich niet beperkend tot nalatigheid) of andere) het eventueel door u betaalde bedrag voor toegang tot deze website overschrijden.

6.SCHADEVERGOEDING
u gaat ermee akkoord om alle leveranciers van Guillemot en de hierbij aangesloten ondernemingen en al hun respectieve agenten, bestuursleden, functionarissen, werknemers, informatieleveranciers, dienstenleveranciers, leveranciers, licentiegevers en licentiehouders en alle hiermee verbonden, hierbij aangesloten of hierbij betrokken personen (samengevat de “gevrijwaarde partijen” te vrijwaren, te verdedigen en te beschermen tegen welke schulden, uitgaven en kosten dan ook, met inbegrip van maar zich niet beperkend tot redelijke wettelijke bijdragen en uitgaven waarmee de gevrijwaarde partijen werden geconfronteerd in verband met enige vordering of eis voortvloeiend uit, met betrekking tot of in verband met uw gebruik van de website of uw niet-naleving van deze overeenkomst. =u helpt en werkt zo volledig mogelijk mee als redelijkerwijze wordt vereist door de gevrijwaarde partijen ter verdediging van een dergelijke vordering of eis.

7.VERTROUWELIJKHEID VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
Guillemot verzamelt, gebruikt en onthult uw persoonlijke informatie in overeenstemming met het Privacybeleid, dat beschikbaar is door hier te klikken.

8.BELEID ONGEVRAAGDE MEDEDELINGENĀ 
Gelieve geen ongevraagde ideeĆ«n, suggesties of andere materialen aan Guillemot of de Website te sturen. Guillemot aanvaardt of behandelt geen ongevraagde ideeĆ«n, hierbij inbegrepen ideeĆ«n voor nieuwe reclamecampagnes, marketingplannen, nieuwe promoties, nieuwe of verbeterde goederen, producten, diensten of technologieĆ«n, productuitbreidingen, processen, namen, samples, demoā€™s, afbeeldingen, fotoā€™s, afbeeldingen (afzonderlijk een “Mededeling”, samengevat “Mededelingen”). Het doel van dit beleid is om eventuele misverstanden of geschillen te vermijden.
Indien u, ondanks ons verzoek om ons geen Mededelingen te sturen, toch Mededelingen stuurt naar Guillemot of de Website, dan kent u Guillemot en zijn cessionarissen automatisch een blijvend, vrij van royaltyā€™s, onherroepelijk, onbeperkt, niet-exclusief, wereldwijd, overdraagbaar, in sublicentie geefbaar recht en licentie toe (of u staat er borg voor dat de eigenaar van de Mededeling dit recht of deze licentie toekent) om de Mededelingen of welke ideeĆ«n, concepten, knowhow of technieken met betrekking tot de Mededelingen dan ook te gebruiken, te kopiĆ«ren, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te creĆ«ren, te verspreiden, uit te voeren, tentoon te stellen en op welke andere manier dan ook te exploiteren voor welke doeleinden dan ook, commerciĆ«le of andere, met behulp van nu gekende of later te ontwikkelen vorm, media of technologie, zonder u of enige andere persoon daarvoor te compenseren, zonder enige verplichting en zonder de privacyverplichting of andere verplichtingen van de kant van Guillemot of zijn cessionarissen, en u gaat ermee akkoord, verklaart en staat er borg voor dat alle morele rechten in de Mededelingen overgaan op Guillemot en zijn cessionarissen. Guillemot kan niet verzekeren dat uw Mededeling als vertrouwelijk zal worden beschouwd.

9.BEƋINDIGING
Indien u enige BEV of bepaling van het privacybeleid schendt, dan wordt uw toelating om deze Website te gebruiken automatisch beƫindigd en moet u alle materiaal dat u heeft gedownload of afgeprint van de Website vernietigen.
Guillemot mag, naar eigen goeddunken, de Website, gedeelten ervan of bepaalde aspecten ervan, te allen tijde wijzigen, opschorten of beƫindigen, tijdelijk of blijvend, zonder waarschuwing aan of verplichting ten opzichte van u of enige andere persoon.
Guillemot mag te allen tijde en om welke reden dan ook, met of zonder oorzaak, en naar eigen goeddunken, uw toelating om de Website te gebruiken, onmiddellijk opschorten of beƫindigen (geheel of gedeeltelijk), zonder waarschuwing aan of verplichting ten opzichte van u of enige andere persoon.
Indien deze BEV of uw toelating om de Website te gebruiken wordt beƫindigd door u of door Guillemot, om welke reden dan ook, dan: (a) blijven deze BEV niettemin van toepassing op en bindend voor uw vroeger gebruik van de Website en alles wat betrekking heeft op, verbonden is met of voortvloeit uit het gebruik ervan; en (b) mag Guillemot uw persoonlijke informatie blijven gebruiken en publiceren in overeenstemming met het regelmatig gewijzigde Privacybeleid van Guillemot.
Punten 4, 5, 6, 8, 12 en 13 van deze BEV blijven onbepaalde duur verder bestaan na de beƫindiging van deze BEV.

10.SITES VAN DERDEN
De Website kan reclame voor en links naar andere websites of bronnen en bedrijven onder het bestuur van andere personen (samengevat “Sites van Derden) bevatten. Sites van Derden staan los van Guillemot en Guillemot is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor en heeft geen controle over de Sites van Derden, hun bedrijven, goederen, diensten, inhoud, links, webcasting en enige andere vorm van overdracht, wijzigingen of updates van dergelijke sites. Links naar Sites van Derden worden enkel voor uw gemak aangeboden en de aanwezigheid van welke links of reclame dan ook houdt geen goedkeuring ervan door Guillemot in. Uw gebruik van Sites van Derden en uw zaken met de eigenaars of bestuursleden van Sites van Derden gebeurt op eigen risico, en u kunt geen vorderingen instellen tegen Guillemot voor uw gebruik van Sites van Derden, of voor uw zaken met de eigenaars of bestuursleden van Sites van Derden.

11.LINKING, FRAMING EN MIRRORING VAN DE WEB SITE
Links naar de Website zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Guillemot zijn ten strengste verboden. Guillemot behoudt zich het recht voor om iedere gegeven toestemming om links naar de Website te publiceren, te allen tijde, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande waarschuwing en zonder enige verplichting ten opzichte van u of enige persoon, te herroepen. Framing van de Website of zijn inhoud in welke vorm dan ook en op welke manier dan ook is ten strengste verboden. Mirroring van de website of zijn inhoud in welke vorm dan ook en op welke manier dan ook is ten strengste verboden.

12.TOEPASSELIJKE WET
Guillemot en de hierbij aangesloten ondernemingen wijzen alle verklaringen en garanties af dat Materialen op en/of mogelijkheden of diensten aangeboden via deze Website bruikbaar zijn op andere plaatsen, of dat ze in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften of regels van zulke plaatsen. Diegenen die ervoor kiezen deze website te openen, doen dat op eigen risico en op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke wetten.
Deze bepalingen vallen onder en worden geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving. Geschillen over deze bepalingen zijn de uitsluitende bevoegdheid van de Franse rechtbanken en, door gebruik te maken van deze Website, onderwerpt u zich aan de niet-exclusieve bevoegdheid van die rechtbanken voor die doeleinden en doet u afstand van alle bezwaren tegen de bevoegdheid of het verschijnen in deze rechtbanken.

13.VARIA
Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling om welke reden dan ook nietig of onuitvoerbaar zou zijn, dan zal deze bepaling nietig worden verklaard in die mate dat de rechtbank bepaalt, zonder de geldigheid en uitvoerbaarheid van de andere bepalingen te beĆÆnvloeden.