Door Gebruiker Gegenereerde Inhoud / User Generated Content - Ugc-Gebruiksvoorwaarden

Lees de huidige voorwaarden zorgvuldig door voordat u de hashtags #HerculesDJ, #HerculesTBT, #SetUpSaturday  of een andere hashtag van Guillemot Corporation S.A. (“Hashtag”) gebruikt op uw sociale media-inhoud.

  1. ONDERWERP

Guillemot Corporation S.A. (“Guillemot“) wil haar favoriete sociale media-inhoud, gegenereerd door internetgebruikers, op de media van Guillemot laten zien onder de huidige gebruiksvoorwaarden.

Hiervoor kan Guillemot contact met u (“u” of de “gebruiker“) opnemen en om uw toestemming vragen om uw sociale media-inhoud te mogen gebruiken.

Door gebruik te maken van de Hashtag verklaart u (i) Guillemot en haar cessionarissen (inclusief maar niet beperkt tot, indien van toepassing, Guillemot’s filialen, klanten, licentiehouders, fabrikanten, distributeurs, agenten en wederverkopers) toestemming te verlenen om uw webinhoud te gebruiken en (ii) er mee in stemmen gebonden te zijn aan de huidige gebruiksvoorwaarden (de “UGC-gebruiksvoorwaarden“).

Voor uw toestemming geldt de meest recente versie van de UGC-gebruiksvoorwaarden. Guillemot behoudt zich het recht voor om de UGC-gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen. De meest recente versie van de UGC-gebruiksvoorwaarden kan worden bekeken door te klikken op de koppeling “UGC-gebruiksvoorwaarden” onderaan de hoofdpagina van deze website (“Hoofdpagina“). Bovendien bent u, wanneer u gebruik maakt van bijzondere diensten of materiaal op deze website (“Website“), onderworpen aan de geplaatste richtlijnen of regels die van toepassing zijn op die diensten die of dat materiaal dat bepalingen voor het gebruik zouden kunnen bevatten bovenop die in de UGC-gebruiksvoorwaarden. Al dergelijke richtlijnen worden hierbij door middel van verwijzing opgenomen in de UGC-gebruiksvoorwaarden.

  1. GEBRUIKERSINHOUD

Gebruikersinhoud oftewel user content (“Gebruikersinhoud“): al het materiaal, inclusief, afkomstig van en/of gerelateerd aan uw openbaar weergegeven sociale media-inhoud, inclusief maar niet beperkt tot:

  1. VERLENING VAN RECHTEN

Door aan Guillemot een antwoord te geven met de Hashtag, verleent u Guillemot en haar cessionarissen een eeuwigdurend, royaltyvrij, onherroepelijk, onbeperkt, niet-exclusief, wereldwijd, toewijsbaar, te sublicentiëren recht en licentie om de Gebruikersinhoud te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken (bijvoorbeeld een GIF), te distribueren, uit te voeren, weer te geven en anderszins te exploiteren, met het oog op het promoten van enig en elk product van Guillemot, evenals de handelsmerken van Guillemot en het beeld van Guillemot, zonder u of enig ander persoon compensatie te verlenen, zonder enige aansprakelijkheid en vrij van enige verplichting van vertrouwen of andere rechten van Guillemot of haar cessionarissen, op:

U stemt er mee in dat deze toekenning van rechten in de toekomst op geen enkel moment kan worden ingetrokken.

U erkent en stemt er mee in dat Guillemot en haar cessionarissen geen verplichting hebben om de Gebruikersinhoud of hun derivaten te gebruiken, en dat Guillemot en haar cessionarissen op elk moment en naar eigen goeddunken kunnen besluiten om te stoppen met het gebruik van hetzelfde.

  1. MORELE RECHTEN

Overeenkomstig artikel L. 121-1 van de Franse wet voor intellectueel eigendom behoudt u al uw morele rechten die aan de Gebruikersinhoud zijn verbonden.

U stemt er echter uitdrukkelijk mee in dat uw naam, artiestennaam, gebruikersnaam of dergelijke niet op de reproducties of weergaven van de Gebruikersinhoud zal verschijnen vanwege technische beperkingen, en vooral in het geval van de verspreiding van de Gebruikersinhoud via mobiele apps en/of software van Guillemot.

U doet ook afstand van het recht om het voltooide materiaal waarin de Gebruikersinhoud kan worden gebruikt of hoe de Gebruikersinhoud kan worden gebruikt, te inspecteren of goed te keuren. Hiertoe stemt u er mee in dat de reproducties en representaties van de Gebruikersinhoud kunnen worden gewijzigd of aangepast aan de producten en activiteiten van Guillemot in overeenstemming met de vereisten van Guillemot, waarbij de integriteit wordt gerespecteerd van de geestesproducten die in de Gebruikersinhoud zijn opgenomen.

  1. GARANTIE

Voor de toepassing van de UGC-gebruiksvoorwaarden verklaart en garandeert u (i) dat u de exclusieve eigenaar bent van de Gebruikersinhoud, of dat u over alle vereiste autorisaties beschikt voor alle toepassingen die zijn vastgelegd in de UGC-gebruiksvoorwaarden; en (ii) dat uw instemming met de UGC-gebruiksvoorwaarden geen instemming, contract, recht of verplichting tussen u en derden schendt (partners, sponsors, team, federaties, vereniging, enz.).

U verklaart en garandeert ook dat de Gebruikersinhoud wettelijk beschikbaar is en op geen enkele wijze wordt bezwaard, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, door rechten van derden (foto’s, beeldrechten van derden, geluiden, handelsmerken, auteursrechten, enz.). Zodra u een antwoord aan Guillemot geeft met de Hashtag wordt u dan ook geacht de enige eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten, naburige rechten, beeldrechten en/of alle benodigde autorisaties van derden te hebben verkregen (inclusief derden betaald hebben, indien van toepassing), en Gebruikersinhoud publiceerbaar is volgens u. In geval van een vereiste ten aanzien van het gebruik van de Gebruikersinhoud, zult u de details daarvan communiceren en aangeven (bijvoorbeeld het vereiste de auteur te noemen).

U garandeert dat u de wettelijke vereiste leeftijd hebt en het volledige recht hebt en gerechtigd bent om de UGC-gebruiksvoorwaarden aan te gaan. U verklaart bovendien dat u de UGC-gebruiksvoorwaarden hebt gelezen voorafgaand aan het gebruik van de Hashtag, en dat u volledig op de hoogte bent van de inhoud van de UGC-gebruiksvoorwaarden. De UGC-gebruiksvoorwaarden zijn bindend voor u en uw erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers en cessionarissen.

Derhalve zult u Guillemot en haar cessionarissen vrijwaren van alle eventuele claims, rechtszaken, civiele procedures en acties om titel vast te stellen ingediend tegen Guillemot, haar klanten, licentiehouders, cessionarissen, fabrikanten, distributeurs, agenten en wederverkopers op grond van schending van rechten van een derde partij, ongeacht de oorzaak daarvan (auteursrechten, naburige rechten, intellectuele eigendomsrechten, beeldrechten, recht op privacy, enz.) of waarop een derde partij de rechten bezit, naar aanleiding van de uitoefening van de toegewezen intellectuele eigendomsrechten of beeldrechten.

U erkent en stemt er mee in dat Guillemot niet in staat is om te voorkomen dat en er niet aansprakelijk voor kan worden gehouden dat derden eventueel de Gebruikersinhoud gebruiken (alleen, of in combinatie met andere elementen en/of werken, of geïntegreerd in een groter geheel of werk) na hun verspreiding door Guillemot (hoewel Guillemot de gebruiker zal waarschuwen wanneer Guillemot zich bewust wordt van een vermoedelijk misbruik van dergelijke Gebruikersinhoud). Guillemot garandeert niet dat de genoemde verspreiding plaats vindt onder toezicht en beheer van Guillemot (de publicatie bijvoorbeeld van een video die de Gebruikersinhoud bevat op de Instagram-website met de instelling “Public” of “Openbaar” betekent dat iedereen toegang heeft tot de betreffende video en deze kan opslaan, kopiëren en gebruiken). Daarom stemt u er mee in dat u geen claim of procedure aanspant tegen Guillemot, aan haar gelieerde ondernemingen, directeuren, aandeelhouders, bestuurders, werknemers of agenten, of tegen de vertegenwoordigers, opvolgers of functionarissen van een van dezelfde, of tegen personen die met hun toestemming of onder hun gezag (hierna collectief te noemen de “Vrijgestelde personen“) met betrekking tot enige verantwoordelijkheid, gekoppeld aan de weergave, reproductie, verspreiding of blootstelling van de Gebruikersinhoud. Hierbij stemt u er mee in de Vrijgestelde personen vrij te geven, te ontslaan en te vrijwaren van, tegen en met betrekking tot alle verliezen, schades, claims, aansprakelijkheden, gebreken, pandrechten, rechtszaken, vonnissen, en/of schadevergoedingen die direct of indirect verband houden met het gebruik van de Gebruikersinhoud door Guillemot en haar cessionarissen krachtens de UGC-gebruiksvoorwaarden.

U verklaart en garandeert dat u de onder de UGC-gebruiksvoorwaarden aan Guillemot en haar cessionarissen verleende rechten niet in gevaar zult brengen. U verklaart en garandeert bijvoorbeeld dat (i) u geen materiaal zult blokkeren dat valt onder de Gebruikersinhoud en dat door Guillemot op een YouTube-website is gezet, en (ii) u zult samenwerken met Guillemot in het geval een materiaal dat valt onder de Gebruikersinhoud onderworpen is aan een Content ID-claim of een andere claim.

  1. PERSOONSGEGEVENS

Guillemot gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen in het kader van de UCG-gebruiksvoorwaarden, met het oog op het gebruik van de Gebruikersinhoud en voor elk doel waarvoor u uw voorafgaande toestemming had verleend. Binnen dit kader verzamelt, gebruikt en onthult Guillemot uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met het Privacybeleid, dat beschikbaar is door hier te klikken.

De voorwaarden van de UGC-gebruiksvoorwaarden zijn toegevoegd aan onze Algemene voorwaarden (TAC). Bestudeer onze Algemene voorwaarden (TAC) op:

https://www.hercules.com/nl/gebruiksvoorwaarden/

 

Voor het laatst bijgewerkt op: 21/01/2020.