Όροι χρήσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου (εφεξής ο "Δικτυακός τόπος ") υπόκειται στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις ("ΟΚΠ"). Θα πρέπει να τους διαβάσετε προσεκτικά προτού προχωρήσετε.
Η πρόσβαση ή χρήση του παρόντα Δικτυακού τόπου συνεπάγεται αποδοχή από το χρήστη (εφεξής ο "χρήστης" ή "εσείς") των ακόλουθων ΟΚΠ. Εάν δεν συμφωνείτε με τους εν λόγω ΟΚΠ, θα πρέπει να βγείτε από τον παρόντα Δικτυακό τόπο.
Η χρήση από μέρους σας του παρόντα Δικτυακού τόπου θα υπόκειται στην πιο πρόσφατη έκδοση των ΟΚΠ. Η Guillemot διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τους ΟΚΠ ανά πάσα στιγμή χωρίς να σας ειδοποιεί σχετικά. Η πιο πρόσφατη έκδοση των ΟΚΠ προβάλλεται επιλέγοντας με το ποντίκι το σύνδεσμο υπερκειμένου "Όροι και Προϋποθέσεις" που βρίσκεται στο κάτω μέρος της Αρχικής μας σελίδας. Επιπλέον, η χρήση οιασδήποτε επιμέρους υπηρεσίας ή υλικού σε αυτό το Δικτυακό τόπο, θα υπόκειται σε τυχόν δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές ή κανόνες που εφαρμόζονται στην εν λόγω υπηρεσία ή υλικό και ενδέχεται να περιλαμβάνουν όρους χρήσης επιπροσθέτως των παρόντων ΟΚΠ. Όλες αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θεωρούνται ενιαίες με τους παρόντες ΟΚΠ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διανομή ή μετάδοση για εμπορικούς λόγους οιουδήποτε τμήματος του παρόντος Δικτυακού τόπου ή οιασδήποτε πληροφορίας που περιλαμβάνεται σε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Guillemot Corporation S.A.

1. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ο Δικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της Guillemot Corporation S.A. (εφεξής η "Guillemot").

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ
Η Guillemot σας παρέχει πρόσβαση σε διάφορους πόρους, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, γραφικών, πληροφοριών, εικόνων, φωτογραφιών, πληροφοριών για τα προϊόντα, λογισμικού, κειμένων (εφεξής αποκαλούμενα από κοινού "Υλικό") και των υπηρεσιών.
Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, λογότυπα, κοπιράιτ, καθώς και οιεσδήποτε άλλες πληροφορίες αποτελούν αντικείμενο νομικής προστασίας και περιγράφονται στον παρόντα Δικτυακό τόπο ανήκουν στη Guillemot ή στους αντίστοιχους δικαιοπαρόχους τους.
Σας παρέχεται μια περιορισμένη άδεια για να κατεβάσετε το Υλικό που περιλαμβάνεται στον παρόντα Δικτυακό τόπο σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, και να εκτυπώσετε το Υλικό που περιλαμβάνεται στο Δικτυακό τόπο αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση και με την προϋπόθεση ότι δεν θα θιγούν τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και οι λοιπές δηλώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χορήγηση αυτής της περιορισμένης άδειας εξαρτάται από τη συμφωνία και τη συμμόρφωσή σας με το σύνολο των παρόντων ΟΚΠ. Οιαδήποτε άλλη χρήση οιουδήποτε υλικού περιλαμβάνεται στον παρόντα Δικτυακό τόπο συμπεριλαμβανομένης, άνευ περιορισμού, της αναπαραγωγής, τροποποίησης, διανομής ή αναδημοσίευσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Guillemot απαγορεύεται αυστηρά και συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Guillemot (και/ ή του(-ων) δικαιοπαρόχου(-ων) του). Η χρήση του Υλικού σε οποιοδήποτε άλλο Δικτυακό τόπο ή σε άλλη δημοσίευση στο Διαδίκτυο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της Guillemot Corporation S.A. απαγορεύεται ρητά, και συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Guillemot (και/ ή του(-ων) δικαιοπαρόχου(-ων) του).
Με την επιφύλαξη ρητής διάταξης των παρόντων, η Guillemot δεν σας παρέχει ρητά ή σιωπηρά, οιοδήποτε δικαίωμα σε τυχόν ευρεσιτεχνία, δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα ή πληροφορία που καλύπτεται από εμπορικό απόρρητο σε σχέση με το Υλικό ή τις υπηρεσίες.
Επιπλέον, ο χρήστης δεν θα χρησιμοποιήσει (εκτός του βαθμού που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο) οιοδήποτε λογισμικό και δεδομένα που συνοδεύουν το λογισμικό (αποκαλούμενα από κοινού το "Λογισμικό") ή άλλο υλικό (οιασδήποτε φύσης) που περιλαμβάνεται ή μπορεί να κατεβάσει από το Δικτυακό τόπο για να αναπτύξει, σχεδιάσει, παράγει, μεταποιήσει, πωλήσει και /ή διανείμει οιοδήποτε προϊόν οιασδήποτε φύσης ούτε και θα επιτρέψει σε οιονδήποτε τρίτο να πράξει κάτι από τα ανωτέρω.
Ο χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιήσει, αντιγράψει, διανείμει, μεταδώσει, εμφανίσει, εκτελέσει, αναπαράγει, δημοσιεύσει, αδειοδοτήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο, μεταβιβάσει, ή πουλήσει οιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόν ή υπηρεσία που θα λάβει από το Δικτυακό τόπο.

3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Σε περίπτωση που ο χρήστης κατεβάσει τυχόν Λογισμικό από το Δικτυακό αυτό τόπο, οιαδήποτε χρήση του Λογισμικού, το κατέβασμα του εν λόγω Λογισμικού συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, οιωνδήποτε εικόνων ή αρχείων που είναι ενσωματωμένα σε αυτό ή παράγονται από αυτό, θα υπόκειται στην περιορισμένη άδεια που περιγράφεται παραπάνω. Η Guillemot και/ ή οι αντίστοιχοι δικαιοπάροχοί του (κατά περίπτωση) θα διατηρήσουν όλα τα δικαιώματα, τίτλους, συμφέροντα και πνευματικά δικαιώματά τους στο Λογισμικό. Ο χρήστης δεν δικαιούται να διανείμει, πωλήσει ή να μεταβιβάσει το Λογισμικό ούτε και να αλλάξει, τροποποιήσει, ή να προσαρμόσει το Λογισμικό συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού της μετάφρασης, αντίστροφης μεταγλώττισης, ανάστροφης μηχανίκευσης, αποσυναρμολόγησης, ή δημιουργίας παράγωγων έργων από αυτό εκτός του βαθμού που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

4. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο ΠΑΡΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΟΡΟ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ (ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΕΑΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΤΟ ΕΘΙΜΟ Η ΑΛΛΩΣ) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ /Η ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ. ΤΟΣΟ Η GUILLEMOT ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΟΡΟΥΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η GUILLEMOT ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ/Η ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΠΛΗΡΕΙΣ Η ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ, Η ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΛΑΒΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΥΤΕ Η GUILLEMOT, ΟΥΤΕ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ GUILLEMOT, ΟΥΤΕ ΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Η ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ Η ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, Η ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ/Η ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΖΗΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΕΡΔΟΥΣ Η ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η GUILLEMOT Η ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ/Η Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΖΗΜΙΑ ΗΤΑΝ ΕΥΛΟΓΑ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ GUILLEMOT ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ (ΕΙΤΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΤΕ ΕΝΕΚΑ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), Η ΑΛΛΩΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ GUILLEMOT ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ (ΕΙΤΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΤΕ ΕΝΕΚΑ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), Η ΑΛΛΩΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.

6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ, ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ GUILLEMOT ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ, ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ, Η ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΑ ΤΑ "ΑΠΟΖΗΜΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ") ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΥΘΥΝΗ, ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Η ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΥΛΟΓΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΞΙΩΣΗΣ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η Guillemot συγκεντρώνει, χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει τις προσωπικές σας πληροφορίες με βάση την Πολιτική Απορρήτου, η οποία είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ. Η Guillemot δικαιούται να αλλάζει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς κατά την αποκλειστική της ευχέρεια.

8. ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρακαλούμε να μην στέλνετε ιδέες, προτάσεις ή άλλο υλικό που δεν έχει ζητηθεί στη Guillemot ή στο Δικτυακό τόπο. Η Guillemot δεν αποδέχεται ούτε και εξετάζει ιδέες που της υποβάλλονται χωρίς να έχουν ζητηθεί, συμπεριλαμβανομένων των ιδεών για νέες διαφημιστικές εκστρατείες, σχέδια μάρκετινγκ, νέες προωθητικές ενέργειες, νέα ή βελτιωμένα είδη, προϊόντα, υπηρεσίες ή τεχνολογίες, βελτιώσεις προϊόντων, διαδικασίες, ονόματα, δείγματα, demos, εικόνες, φωτογραφίες (αποκαλούμενα μεμονωμένα "Υλικό Επικοινωνίας" και από κοινού "Υλικά Επικοινωνίας"). Ο στόχος αυτής της πολιτικής είναι να αποφευχθούν πιθανές παρανοήσεις ή διαφορές.
Εάν παρά το αίτημά μας να μην μας αποστέλλετε οιοδήποτε Υλικό Επικοινωνίας, στείλετε το υλικό αυτό στη Guillemot ή στο Δικτυακό τόπο, χορηγείτε αυτόματα (ή εγγυάστε ότι ο ιδιοκτήτης του Υλικού Επικοινωνίας χορηγεί ο ίδιος) στη Guillemot και τους δικαιοδόχους της ένα μόνιμο, ατελές, ανέκκλητο, απεριόριστο, μη αποκλειστικό, παγκόσμιο και εκχωρήσιμο δικαίωμα και άδεια που είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω αδειοδότησης, για τη χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων, διανομή, εκτέλεση, εμφάνιση και λοιπή εκμετάλλευση των Υλικών Επικοινωνίας ή τυχόν ιδεών, σχεδίων, τεχνογνωσίας ή τεχνικών που συνδέονται με τα Υλικά Επικοινωνίας για οιονδήποτε σκοπό, είτε εμπορικό είτε διαφορετικό, χρησιμοποιώντας οιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία που είναι σήμερα γνωστή ή θα αναπτυχθεί μεταγενέστερα, χωρίς να παρέχεται αποζημίωση στο χρήστη ή σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο, χωρίς οιαδήποτε ευθύνη, και χωρίς ουδεμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας ή λοιπή υποχρέωση εκ μέρους της Guillemot ή τους δικαιοδόχους της, και συμφωνείτε, δηλώνετε και εγγυάστε ότι αποποιείστε όλα τα ηθικά δικαιώματα επί των Υλικών Επικοινωνίας προς όφελος της Guillemot και των δικαιοδόχων της. Η Guillemot δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι τα Υλικά σας Επικοινωνίας θα αντιμετωπιστούν με εμπιστευτικότητα.

9. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Εάν ο χρήστης παραβεί οιαδήποτε διάταξη των ΟΚΠ ή της Πολιτικής Απορρήτου, η εξουσιοδότησή του να χρησιμοποιεί το Δικτυακό τόπο τερματίζεται αυτόματα και οφείλει να καταστρέψει πάσης φύσεως υλικό που έχει κατεβάσει ή εκτυπώσει από το Δικτυακό τόπο.
Η Guillemot δικαιούται, υπό την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια, να αλλάξει, αναστείλει ή τερματίσει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του Δικτυακού τόπου ή οιουδήποτε μέρους του ή υπηρεσίας του ανά πάσα στιγμή και για οιονδήποτε λόγο, χωρίς να ειδοποιήσει το χρήστη ή άλλο πρόσωπο.
Η Guillemot δύναται ανά πάσα στιγμή και για οιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς αιτία, και υπό την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αναστείλει ή να τερματίσει άμεσα (συνολικά ή εν μέρει) την άδεια του χρήστη να χρησιμοποιεί το Δικτυακό τόπο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς το χρήστη ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
Σε περίπτωση τερματισμού για οιονδήποτε λόγο των παρόντων ΟΚΠ ή της άδειας του χρήστη να χρησιμοποιεί το Δικτυακό τόπο είτε από το χρήστη είτε από τη Guillemot, τότε: (α) οι παρόντες ΟΚΠ θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και θα είναι δεσμευτικοί για το χρήστη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση από εκείνον του Δικτυακού τόπου και με οτιδήποτε σχετίζεται ή απορρέει από τη χρήση αυτή και (β) η Guillemot δύναται να εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί και να αποκαλύπτει τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη με βάση την Πολιτική Απορρήτου της Guillemot όπως τροποποιείται κατά καιρούς.
Τα Κεφάλαια 4, 5, 6, 8, 12 και 13 των παρόντων ΟΚΠ θα παραμείνουν σε ισχύ για απεριόριστο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη ισχύος των παρόντων ΟΚΠ.

10. ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ
Ο Δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει διαφημίσεις και συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους ή πόρους καθώς και προς επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ελέγχονται από άλλα πρόσωπα (αποκαλούμενοι από κοινού "Δικτυακοί τόποι Τρίτων"). Οι Δικτυακοί τόποι Τρίτων είναι ανεξάρτητοι από τη Guillemot και η Guillemot δεν φέρει ευθύνη σχετικά με τον έλεγχο των εν λόγω Δικτυακών τόπων Τρίτων, των δραστηριοτήτων τους, των προϊόντων, υπηρεσιών, περιεχομένου, συνδέσμων, webcasting ή άλλης μορφής εκπομπών, αλλαγών ή ενημερώσεων αυτών των δικτυακών τόπων. Οι σύνδεσμοι προς Δικτυακούς τόπους Τρίτων παρέχονται αποκλειστικά για εξυπηρέτηση του χρήστη και η ενσωμάτωση οιουσδήποτε συνδέσμου ή διαφήμισης δεν συνεπάγεται αποδοχή εκ μέρους της Guillemot. Η χρήση από μέρους σας των Δικτυακών τόπων Τρίτων και οι συναλλαγές σας με τους ιδιοκτήτες ή τις εταιρίες εκμετάλλευσης Δικτυακών τόπων Τρίτων θα γίνεται με δική σας ευθύνη, και δεν θα δικαιούστε να προβάλλετε οιαδήποτε αξίωση κατά της Guillemot που να προκύπτει από τη χρήση των εν λόγω Δικτυακών τόπων Τρίτων, ή με τις συναλλαγές σας με τους ιδιοκτήτες ή τις εταιρίες εκμετάλλευσης τυχόν Δικτυακών τόπων Τρίτων.

11. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (LINKING), ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ (FRAMING) ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ (MIRRORING) ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
Οι σύνδεσμοι προς το Δικτυακό τόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία της Guillemot απαγορεύονται αυστηρά. Η Guillemot διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει και να ανακαλέσει οιαδήποτε άδεια μπορεί να χορηγήσει για εισαγωγή συνδέσμων προς το Δικτυακό τόπο ανά πάσα στιγμή και για οιαδήποτε αιτία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς το χρήστη ή άλλο πρόσωπο. Η πλαισίωση του Δικτυακού τόπου ή οιουδήποτε μέρους αυτού με οποιαδήποτε μορφή και με οιαδήποτε μέθοδο απαγορεύεται αυστηρά. Ο κατοπτρισμός του Δικτυακού τόπου ή οιουδήποτε μέρους αυτού με οποιαδήποτε μορφή και με οιαδήποτε μέθοδο απαγορεύεται αυστηρά.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Guillemot και οι συνδεδεμένες εταιρίες της αποκλείουν οιαδήποτε δήλωση και εγγύηση ότι το Υλικό και/ή οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Δικτυακό τόπο είναι διαθέσιμα προς χρήση σε άλλες τοποθεσίες, ή ότι συμμορφώνονται με οιεσδήποτε νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις των εν λόγω τοποθεσιών. Όσοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το Δικτυακό τόπο το πράττουν με δική τους ευθύνη και πρωτοβουλία και ευθύνονται για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους κατά τόπους.
Οι παρόντες όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται με βάση το γαλλικό δίκαιο. Οιαδήποτε διαφορά ενδέχεται να προκύψει από τους παρόντες όρους θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των γαλλικών δικαστηρίων και, όσον αφορά τη χρήση του Δικτυακού τόπου, ο χρήστης υπόκειται στην μη αποκλειστική αρμοδιότητα των εν λόγω δικαστηρίων και παραιτείται από οιαδήποτε αντίρρηση ως προς την αρμοδιότητά τους.

13. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σε περίπτωση που οιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο κρίνει ότι κάποιος από τους παρόντες όρους είναι άκυρος ή μη εφαρμόσιμος για οιονδήποτε λόγο, ο εν λόγω όρος δεν θα ισχύει στο βαθμό που θα κριθεί από το δικαστήριο χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων.

14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η δημιουργία και η εκμετάλλευση του παρόντος Δικτυακού τόπου πραγματοποιείται από τη Guillemot Corporation S.A., εταιρία με κεφάλαιο 11 771 359,60 ευρώ.
Έδρα: Place du Granier, B.P. 97143, 35571 Chantepie Cedex, France.
414 196 758 RCS Rennes.
Ο διευθυντής σύνταξης του Δικτυακού τόπου είναι ο κ. Claude Guillemot.